Miroslav Řepka, zednictví | Zděné konstrukce
Miroslav Řepka, zednictví
+420 603 378 485 

Zděné konstrukce - Zdění stěn a příček

Zdění stěn

 • Před začátkem vyzdivání stěn si připravíme hoblovanou rovnou lať, na které si uděláme značky po 250 mm pro kontrolu délkového a výškového modulu. Délka latě bude stejná jako výška budoucí zdí.
 • Provedeme kontrolu rovnosti podkladu pro zdění. Případné nerovnosti ve výšce základové nebo stropní konstrukce je nutno vyrovnat maltou.
 • Ukázka skladby Nutno prověřit, zda je požadována na připravovaném podkladu pro zdění vodorovná izolace proti vlhkosti. Pásy izolace by měly být položeny na základovou konstrukci v šířce o 150 mm větší než je tloušťka stěny.
 • Pro urychlení a rovnoměrné nanášení malty na ložné spáry zdiva si můžeme připravit šablonu (truhlík) např. z rovných hoblovaných latí, jež bude mít šířku rovnající se tloušťce vyzdívané stěny a délku cca lm.
 • Zdění by mělo být prováděno při teplotě +5 až +30 °C. Zdění za teplot nižších než -5 °C je zakázáno. Zdící prvky nesmi být namrzlé, zaprášené, mastné nebo jinak znečištěné.
 • Nejprve uložíme cihelné bloky na namaltované konce (rohy) stěny. Cihelné bloky srovnáme vodorovně a svisle do roviny a dbáme při tom na správnou orientaci systému per a drážek v délce stěny. Pro zdění rohů a ostění využijeme doplňkových cihel (poloviční, rohové, krajové), aby byla zajištěna dokonalá vazba zdiva a dosaženo nejlepšího tepelného odporu těchto citlivých míst obvodové zdi.
 • Cihelné bloky na koncích stěny spojíme z vnější strany zdiva napnutou zednickou šňůrou. Maltu naneseme na podklad mezi cihelnými bloky na konci stěn. Malta bude stejné šířky jako je tloušťka zdi a bez přerušení.
 • Začneme pokládat cihelné bloky podél napjaté zednické šňůry do čerstvé malty vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly. Pera a drážky na bocích cihelných bloků slouží jako šablona.
 • Polohu vyzdívaných cihelných bloků srovnáváme gumovou paličkou podle vodováhy a připravené latě. Maltu vytékající z ložné spáry stáhneme zednickou lžící, aby nepřesahovala přes hrany cihelných bloků.
 • U cihel SUPE®THERM P+D se svislé spáry vůbec nemaltují.
 • Při vyzdivání nesmíme zapomínat na správnou konzistenci malty, aby nezatékala do otvorů ve spodní vrstvě. Před nanášením malty na další vrstvu zdiva navlhčíme vrchní část cihelných bloků poslední vyzděné vrstvy.
 • Následující vrstvy zdíme tak, aby převazba svislých spar byla minimálně 95 mm.
 • Při napojováni nosného zdiva z cihel SUPE®THERM 30 P+D, 24 P+D, 19 P+D, AKU 30 P+D a AKU 24 P+D na obvodové zdivo namaltujeme cihly z boku a namaltovanou stranou přisadíme k obvodové zdí. V každé druhé vyzdívané vrstvě provážeme nosné zdivo s obvodovou zdí.
 • Pro vazbu zdiva z cihelných bloků SUPE®THERM v šikmých rozích nebo v případech, kdy délkový modul zdiva nevychází v násobcích 250 mm je nezbytné cihelné bloky řezat. Řezání lze provádět bud na stolních okružních pilách nebo ručními elektrickými pilami řetězovými či s protiběžnými listy.
 • Při vyzdivání stále kontrolujeme správnou polohu a napnutí zednické šňůry. Svislost zdiva průběžně ověřujeme pomocí vodováhy čí olovnice a výšku vrstev zdiva připravenou latí.
 • Vzhledem k výrobním tolerancím u cihelných bloků se provádí doplnění zdiva řezem upravenou cihlou.

Zdění příček

 • Před začátkem vyzdivání příčky si zkontrolujeme rovnost podkladu a prověříme, zda nemá být pod budoucí příčkou vodorovná izolace proti vlhkostí. Případné izolační pásy musí být o 300 mm širší než budoucí příčka (150 mm na každou stranu příčky).
 • Výšku jednotlivých vrstev příčkového zdiva řešíme v souladu s vrstvami obvodového nebo nosného zdiva mezi kterým příčku zdíme.
 • Ostatní zásady pro zděni příček jsou shodné se zásadami a postupy pro zdění stěn.
 • Příčkový pálený blok Při napojování příčky z cihel SUPE®THERM 14 P+D, 11,5 P+D a 6,5 P+D na nosnou nebo obvodovou zeď postupujeme tak, že cihlu namaltujeme z boku a přimáčkneme ji k nosné nebo obvodové zdi. Dále je nutné v každé druhé vrstvě v ložné spáře provést vyztužení v místě napojení příčky na zeď plochou kotvou z oceli. Kotvu ohneme do pravého úhlu a vmáčkneme do malty ložné spáry příčky a svislou část kotvy přišroubujeme pomoci vrutu a hmoždinky k napojované stěně. Uchycení ocelových kotev do zdí můžeme provést pří jejím zdění tak, že ocelové kotvy vložíme do ložných spár v místech budoucího napojení příček.
 • Při osazováni klasických dveřních zárubní do příčkového zdiva postupujeme tak, že zárubně vyrovnáme pomocí vodováhy a zafixujeme klíny a šikmými latěmi. Zárubně se do příčky upevňují maltou, nebo jsou vypěnované montážní pěnou. Překlad nad zárubněmi můžeme vytvořit ze dvou prutů hřebinkové betonářské výztuže do maximálního průměru 8 mm, kterou vložíme do maltového lože vodorovné spáry příčky s přesahem cca 500 mm na obě strany zárubně. Šířku vnitřní světlostí zárubní zajistíme rozpěrkou.
 • Příčkové zdivo se v rozích spojuje na vazbu.
 • Mezery mezi stropem a poslední vrstvou příčky se vyplňují maltou. Pokud je příčka pod stropem, který má rozpětí větší než 3,5 m, vyplňuje se tato mezera stlačitelným materiálem, vzhledem k možnému průhybu stropu.
 • Instalační otvory a drážky do zdiva doporučujeme provádět frézováním, aby nedocházelo ke statickému narušování zdiva.
Zdroj: Technické materiály společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.