Miroslav Řepka, zednictví | Anhydritové podlahy
Miroslav Řepka, zednictví
+420 603 378 485 

Anhydritové podlahy

Charakteristika

Anhydritový podlahový potìr je tekutá smìs na bázi síranu vápenatého se samonivelaèním úèinkem urèená pro vnitøní podlahy umo¾òující dokonalé srovnání podlahových konstrukcí a vytváøející ideálnì rovnou a hladkou povrchovou plochu pod finální na¹lápnou vrstvu (dla¾ba, plovoucí podlahy, PVC, koberce, parkety, apod.) nebo pøi urèitých úpravách slou¾ící pøímo jako finální podlaha. Po zatuhnutí se vyznaèuje homogenní a pevnou strukturou.

Ukázka pokládky anhydritového povrchu

Výroba a doprava

Výroba probíhá na betonárnách na základì prùkazních zkou¹ek pomocí pøesného dávkovacího zaøízení, odkud je smìs pøepravována autodomíchávaèí na stavbu v konzistenci potøebné pro koneèné zpracování. Zde je smìs speciálním èerpadlem dopravena pomocí gumových hadic a¾ na místo ulo¾ení.

Pou¾ití

Anhydritový podlahový potìr je vhodný pro v¹echny typy interiérových podlahových konstrukcí do novostaveb, ale i rekonstrukcí obytných budov (bytové soubory i rodinné domy), staveb administrativních a obchodních center, objektù obèanské Ukázka pokládky anhydritového povrchu vybaveností (správní budovy, ¹koly, nemocníce) a podobnì. Není vhodný k pou¾ití do trvale vlhkých prostor a venkovního prostøedí.

Slo¾ení

Anhydritový podlahový potìr je vyrábìn z pojiva na bázi síranu vápenatého, jemnozrnného kameniva, vody a chemických pøísad ovlivòujících zpracovatelnost smìsi a koneèné vlastnosti anhydritového potìru.

Pokládka

Díky vysoké tekutostí probíhá ulo¾ení smìsi samovolným rozlitím. Pro dosa¾ení ideální rovínatosti jí¾ není nutná vibrace, ale pouze lehké natøásání smìsi speciální latí. Aplikace samotného materiálu probíhá pøi vzpøímené chùzi. Odpadá namáhavé a èasovì nároèné zahlazení povrchu vkleèe, jako je tomu u tradièních cementových potérù, stejnì tak jako po¹kození izolace nebo trubek podlahového vytápìní pracovním náøadím.

Výhody anhydritového podlahového potìru

Ukázka zalití podlahového topení samonivelaèní vlastnosti smìsi
 • Vysoká tekutost umo¾òuje dokonalé srovnání podlahových konstrukcí a vytváøí ideálnì rovný a hladký povrch.
ideální pro podlahy s podlahovým vytápìním
 • dokonalá zatékavost umo¾òuje rovnomìrné obalení trubek podlahového vytápìní
 • vysoká homogenita vytváøí podlahovou vrstvu bez vzduchových dutin, prohøívání men¹ího objemu umo¾òuje díky redukci vrstvy podlahy spoleènì s výbornou tepelnou vodivostí rychlý a stejnomìrný pøenos tepla
 • úspora nákladù za el. energii na vytápìní
 • mo¾nost spu¹tìní podlahového vytápìní ji¾ po cca 4 dnech
dozorovaná kvalita Vyrovnání anhydritové podlahy
 • jednotlivé komponenty potøebné k výrobì jsou kontrolovány a dozorovány dle pøíslu¹ných norem
dokonalá rovinatost podlah a hladký povrch
 • úspora dodateèných nákladù za práci (odpadá slo¾ité a nákladné ¹tìrkování)
 • snadná pokládka finálních ná¹lapných vrstev (dla¾ba, plovoucí podlahy, PVC, koberce, parkety, apod.)
malý stupeò deformace a vysoká prostorová stabilita
 • materiál s vysokou pevností v tahu za ohybu
 • minimální pøetvoøení umo¾òuje provádìt podlahové plochy bez nebo s omezeným poètem dilataèních spár
 • oproti tradièním cementovým potìrùm odpadá nutnost vyztu¾ení ocelovými sítìmi
redukce tlou¹»ky (oproti tradièním cementovým potìrùm)
 • homogenní struktura a vynikající mechanické vlastnosti umo¾òují sní¾it potøebnou tlou¹»ku konstrukce a¾ o 25 % (men¹í spotøeba materiálu)
 • sní¾ení zátì¾e stropních konstrukcí (vhodné pro rekonstrukce podlah ve star¹í zástavbì)
 • zvý¹ení svìtlé vý¹ky místnosti
Hotová anhydritová podlaha zkrácení doby pokládky
 • nìkolikanásobné zrychlení doby pokládky oproti tradièním cementovým potìrùm umo¾òuje provedení podlah o rozloze i více ne¾ 1000m2 za den
zrychlení a zjednodu¹ení výstavby
 • jednoduchá a rychlá pokládka materiálu
 • zvý¹ení produktivity práce díky zjednodu¹ení organizace na stavbì
 • pochùznost podlahy po 1 a¾ 2 dnech
 • mo¾nost spu¹tìní podlahového vytápìní ji¾ po cca 4 dnech (u tradièních cementových potìrù a¾ po cca 21 dnech)
 • vysoká poèáteèní pevnost umo¾òuje zatí¾ení podlahy ji¾ po 4 a¾ 5 dnech
úspora místa a pøímých nákladù za energii a vodu na staveni¹ti
 • není tøeba sila ani jiného vybavení staveni¹tì
vysoká po¾ární bezpeènost
 • díky velkému obsahu chemicky vázané vody patøí anhydritový podlahový potìr mezi nehoølavé stavební materiály
Zdroj: Technické materiály spoleènosti CEMEX Cyech Republic, s.r.o.